151212

5K 
Marcy:22’38” Row
Luana:25’00” Row
Max:20’42” Row
Gardo:20’42 Row
Caio:20’54” Ski
Coach:26’20” Ski
Moke:20’24” Ski
Mattia:24’00” Run