01/04/16

Team wod x2
70 Burpee Box Jump
80 K2E
90 Push Jerk @40/30
3′ AMRAP DU